PORADY PRAKTYCZNE

Data:    2014-05-06 13:25:36
Temat:    Oracle 64-bit - instalacja KS-ZSA w ¶rodowisku 64-bitowym
Zał±czniki:    brak
Tre¶ć:   

Działanie systemu KS-ZSA, oparte jest na bazie danych Oracle, do której dostęp realizowany jest za pomoc± mechanizmu BDE.

Zalecane wersje bazy to 11.2.0.3, 11.2.0.2 oraz 10.2.0.4.

BDE nie współpracuje z 64-bitowym klientem Oracle, dlatego na każdej stacji roboczej, na której będzie pracował KS-ZSA,
należy zainstalować klienta Oracle'a w wersji 32-bitowej.

Także na serwerze, o ile jest oparty na systemie operacyjnym Windows i ma na nim być uruchomiony KS-ZSA.

I tak

- na serwerze (dowolny SO) należy:

 • zainstalować serwer bazy Oracle 11g2 (10g2) w wersji 64-bitowej odpowiedniej do danego systemu operacyjnego,
  pamiętaj±c o polskim kodowaniu w standardzie EE8MSWIN1250,
 • ewentualnie dokonać patchowania do wersji 11.2.0.3 (10.2.0.4) (o ile wersja instalacyjna była niższa);

- jeżeli serwer jest oparty na Windows i ma być na nim uruchomiony system KS-ZSA dodatkowo należy:

 • zainstalować klienta bazy Oracle 11g2 (10g2) w wersji 32-bitowej, odpowiedniej do danego systemu operacyjnego 
  (zestaw Runtime lub Admin, nie zaleca się zestawu Instant),
 • dokonać patchowania do wersji 11.2.0.3 (10.2.0.4) o ile wersja instalacyjna była niższa,
 • skopiować tnsnames.ora z serwera do klienta lub utworzyć link symboliczny za pomoc± komendy mklink
  (standard dla systemów od windows vista, dla XP, 2003 odpowiednikiem jest junction do pobrania z sieci),

  Przykład:
  mklink c:\ORACLE\product\11.2.0\client_1\network\ADMIN\tnsnames.ora c:\ORACLE\product\11.2.0\db_1\network\ADMIN\tnsnames.ora
 • usun±ć z klienta (lub zmienić nazwę) programu sqlplus-a (c:\ORACLE\product\11.2.0\client_1\BIN\);

- na stacjach klienckich należy:

 • zainstalować klienta bazy Oracle 11g2 (10g2) w wersji 32-bitowej odpowiedniej do danego systemu operacyjnego,
 • dokonać patchowania do wersji 11.2.0.3 (10.2.0.4) o ile wersja instalacyjna była niższa,
 • skopiować (lub utworzyć) plik tnsnames.ora.

W przypadku systemu operacyjnego Windows,  jeszcze przed rozpoczęciem instalacji zaleca się:

 • wył±czenie UAC (User Account Control – Kontrola konta użytkownika), następnie restart,
 • utworzenie konta dla administratora systemu KS-ZSA i dokonywanie dalszej instalacji z tego konta,
 • utworzenie katalogu dla Oracle oraz aplikacji KS i nadanie im odpowiednich praw dostępu.

UWAGA!!!

W przypadku Oracle 11 na czas instalacji KS-ZSA, do schematów KS i FN konieczne jest użycie haseł pisanych dużymi literami
lub wył±czenie sprawdzania wielko¶ci liter w bazie Oracle.

Domy¶lnie Oracle 11 rozróżnia duże i małe litery w ha¶le. By to zmienić należy wykonać poniższe polecenie
(np. za pomoc± sqlplus-a) na użytkowniku administracyjnym Oracle.

SQL> ALTER SYSTEM SET SEC_CASE_SENSITIVE_LOGON = FALSE;

Oracle 11.2.0.3 jest publikowany jako wersja aktualizacyjna (tzw. patch).
Jednakże jest to pełny instalator i nie wymaga wcze¶niejszej instalacji wersji niższej!


Powrót